ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ 4วัน 3คืน 14500 บาท จากกทม รวมทุกอย่างหมดแล้ว

อัพเดทล่าสุด 30 ธ.ค. 2559 00:01:27 น. เข้าชม 202 ครั้ง

รายละเอียดประกาศ

http://www.xn--l3ccej4bdg5ab1hra6a5k0b9erb.com/vn.html

วันที่ออกเดินทาง ทัวร์ปี 2559

สิงหาคม วันที่ 11-14 (วันแม่)

ตุลาคม วันที่ 14-17(วันออกพรรษา),21-24(วันปิยะ)

พฤศจิกายน วันที่ 12-15(วันลอยกระทง)

ธันวาคม วันที่ 2-5(วันพ่อ),9-12(วันรัฐธรรมนูญ),29ธันวา-1ม.ค.60,30ธ.ค.-2ม.ค.60,31-3ม.ค.60(วันปีใหม่)

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง นครโฮจิมินท์- ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง -ลำธารนางฟ้า - มุยเน่

04.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองโดยทีมงานสไมล์ไทยทัวร์คอยอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับ

07.45 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางสู่โฮจิมินห์โดยสายการบินแอร์เอเชีย โดยเที่ยวบิน FD6500

9.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ TAN SON NHAT ของนครโฮจิมีนห์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองหลังจากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่เมืองมุยเน่ ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง นำคณะทัวร์ทุกท่าน เที่ยวชมทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าหมืนทะเลทรายซาฮารา ถ่ายรูปตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านชม ทะเลทรายแดงที่เกิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง ถ่ายรูปตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางสู่ซุนเทียน มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผี หรือเสาหินนาน้อยของเมืองไทย

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่1) จากนั้นพาคณะเที่ยวชม ลำธารนางฟ้า ลำธารเล็กๆ หรือแกรนด์แคนยอนของเวียดนาม ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลม

บริการอาหารเย็น(มื้อที่2) หลังอาหารเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : หมู่บ้านชาวประมง - พระราชวังบ๋าวได๋ -นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม - ไนท์มาร์เก็ต ดาลัด

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่3)หลังอาหาร พาท่าน ชม หมู่บ้านชาวประมง สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงโดยตรง พร้อมถ่ายบรรยากาศสวยๆ กับเรือประมงมากมาย

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่4) ระหว่างเดินทางหลังจากนั้น

ถึงเมืองดาลัด นำท่านชม พระราชวังเบ๋าได๋ พระราชวังฤดูร้อน อยู่นอกเมืองดาลัด เป็นพระราชวังกษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 5 ปี โดยภายในเป็นห้องจัดแสดงของกษัตริย์เวียดนาม

จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัด จากที่สูงขึ้นไปชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่นอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในเงียบสงบ และบริเวณรอบๆวัดจะมีสวนดอกไม้ประดับนานาๆพันธ์

บริการอาหารเย็น(มื้อที่5) หลังจากนั้นพาคณะเที่ยวชมไนท์มาร์เก็ตดาลัด ที่นี่มีทั้งร้านขายอาหารริมถนน จักรยานให้เช่า ศิลปินวาดรูป ร้านขายสื้อผ้า หลากหลายเป็นเมืองเล็กๆ ที่หากใครได้มาจะหลงใหลกับบรรยากาศสบายๆแบบนี้ นำคณะทัวร์เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 : สวนดอกไม้-หุบเขาแห่งความรัก-น้ำตกดาตันลา CRAZY HOUSE - สวนสาธารณะเมืองดาลัด - โฮจิมินห์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่6) นำคณะทัวร์ทุกท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาวให้ท่านได้ถ่ายรูปกับดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบาย หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านเที่ยวชมหุบเขาแห่งความรัก มีลักษณะเป็นหุบเขามีทะเลสาบอยู่ตรงกลาง ปกคลุมด้วยไม้สนด้านบนเป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย นำท่านชม CRAZY HOUSE โดยศิลปิน ชาวเวียดนามที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่7) หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านสู่น้ำตกดาลันตา คณะทัวร์ทุกท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งรถรางชมน้ำตก

ชมสวนสาธารณะเมืองดาลัด ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

บริการอาหารเย็น(มื้อที่8) ได้เวลาเดินทางไปยังสนามบินเลียน

19.30 น. เดินทางโดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES ไฟล์บิน VN1383 เพื่อบินกลับนครโฮจิมีน

20.15 น. ถึงสนามบินโฮจิมีน เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4: โฮจิมินห์ -อุโมงค์กู๋จี -วัดเทียนหาว-โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม-ไปรษณีย์กลาง-โรงละครโอเปร่า-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบ๋นถั่น-สนามบินดอนเมือง

รับประทานอาหารเช้า ระหว่างการเดินทาง(มื้อที่9) หลังจากนั้นนำคณะออกเดินทางไปเที่ยวชม

อุโมงค์กู๋จี ของชาวเวียดกงในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน และยังเคใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 250 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 160ตารางกิโลเมตร ลึกลงไปใต้ดิน 9 เมตร พร้อมชมภาพถ่ายและวิดีโอเหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม เดินทางกลับกรุงไซง่อน

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่10) หลังอาหาร เที่ยวชมโบสถ์นอร์ทเธอร์ดัมโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน เวียดนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย ชมไปรษณีย์กลาง เที่ยวชมไปรษณีย์กลาง หลังจากนั้นผ่านชมโรงละครโอเปร่าหลังจากนั้นเข้าชมวัดเทียนห่าวเป็นวัดจีนสร้างขึ้นเพื่อนอุทิศให้พระผู้คุ้มครองชาวเรือ หลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านไปช็อปปิ้งต่อที่ตลาดเบ๋นถั่น คณะทัวร์ทุกท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน TAN SON NHAT

21.30 น. ออกเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD659

23.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ

 

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นหลัก

อัตราท่านละ 14,500 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ก.ท.ม ดอนเมือง -โฮจิมินห์

- ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน ดาลัด-โฮจิมินห์

- ค่าโรงแรม 3 คืน

- ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในเวียดนาม

- ค่าอาหารตามระบุในโปรแกรม

- ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง

- มัคคุเทศก์เวียดนามพูดภาษาไทยตลอดการท่องเที่ยวในเวียดนาม หน.ทัวร์ไทยตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุ

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าบริการเสริมต่างๆนอกเหนือจากรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่ารายการอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากเมนู

- ค่าทิปไกด์ - ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากรายการนำเที่ยว - ค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ

วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

คำแนะนำในการจองทัวร์

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน

เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

วิธีการจองทัวร์

โอนมัดจำ 75% ต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ

-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ

-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่

-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี

-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์

สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี)

-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์

สาขานครปฐม นครปฐม

-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์

1. Copy หน้า passport ส่งมาทาง Email : sm789@hotmail.com

2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ

3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.ประกาศที่เกี่ยวข้อง

หาปั๊มเคมีภาคใต้

(ระนอง) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก 6 ส.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 9 ครั้ง

อุปกรณ์เดินป่า อุปกรณ์แค้มปิ้ง อุปกรณ์ท่องเที่ยว อุปกรณ์ยังชีพ

(กรุงเทพมหานคร) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » อื่นๆ 10 เม.ย. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 353 ครั้ง

รับจองเรือดินเนอร์ เรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เรือไวท์ออร์คิด ราคาพิเศษ

(กรุงเทพมหานคร) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » ทัวร์ในประเทศ 15 พ.ย. 2562

ราคา 1,000 บาท

เข้าชม 49 ครั้ง

รับจองเรือดินเนอร์ เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส เรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ราคาโปรโมชั่น

(กรุงเทพมหานคร) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » ทัวร์ในประเทศ 13 พ.ย. 2562

ราคา 950 บาท

เข้าชม 53 ครั้ง

รับจองเรือดินเนอร์ เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส เรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ราคาโปรโมชั่น

(กรุงเทพมหานคร) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก » ทัวร์ในประเทศ 13 พ.ย. 2562

ราคา 950 บาท

เข้าชม 46 ครั้ง

ราคา 14,500 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : เมย์
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 30 ธ.ค. 2559
  • อัพเดทล่าสุด : 30 ธ.ค. 2559 00:01:27 น.
  • ที่อยู่ : 98/22 หมู่ที่1 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
  • จังหวัด : นครปฐม
  • เบอร์โทรศัพท์ : 024290554
  • Email : sm789@hotmail.com